กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
46.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูล 28-29, 30-31 Jul 2014เอกสารการนำเสนอการใช้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มวัย (ppt) ไฟล์การคำนวณการหาขนาดตัวอย่าง (Excel)871ดาวน์โหลด
47.เอกสารนำเสนอ28july57572ดาวน์โหลด
48.คู่มือการสำรวจทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง1313ดาวน์โหลด
49.รหัสมาตรฐาน1248ดาวน์โหลด
50.ผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ25575930ดาวน์โหลด
51.เอกสารประชุมทพ.จารุวัฒน์11มีค.57เอกสารประชุมทพ.จารุวัฒน์11มีค.57867ดาวน์โหลด
52.เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57 คุณสมลักษณ์(สนย.)701ดาวน์โหลด
53.เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57 คุณทับทิม(จากสนย.)3527ดาวน์โหลด
54.ไฟล์งานประชุม Community based Evaluatuion and High Risk Population MeetingCommunity based Evaluatuion and High Risk Population Meeting 25-26 November 2013 634ดาวน์โหลด
55.หนังสือขอความร่วมมืองดการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด งดจำหน่ายน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ อาหารและน้ำที่ปรุงรสด้วยปริมาณน้ำตาลมาก 1037ดาวน์โหลด
56.ไฟล์งานประชุม โครงการพัฒนานโยบาย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม เพื่อเด็กไทยสุขภาพดีวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี และสามารถชมภาพงานประชุมได้ที่ >> https://www.facebook.com/khonkosana972ดาวน์โหลด
57.การรวมข้อมูลตามกลุ่มอายุการรวมข้อมูลตามกลุ่มอายุที่คีย์ด้วยโปรแกรม excel1229ดาวน์โหลด
58.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Caries Control throughout Life in Asia”หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Caries Control throughout Life in Asia”613ดาวน์โหลด
59.รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ 656ดาวน์โหลด
60.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Part.2)เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2556 ณ บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา703ดาวน์โหลด