กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
61.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Part.1)เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2556 ณ บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา647ดาวน์โหลด
62.เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ 11-12 กค. 56 เอบีน่า เฮาส์753ดาวน์โหลด
63.ไฟล์อบรมภาพรวมเว็บยิ้มสดใส และการฝึกปฏบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลทันตสาธารณสุข : บริษัทคลูเอทีฟ แบบ PowerPoint824ดาวน์โหลด
64.ไฟล์อบรมระบบข้อมูลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง และการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบฯ : คุณณัฐมนัสนันท์ 858ดาวน์โหลด
65.ไฟล์อบรมการใช้โปรแกรมSealant2012 (Online/Offline) และการออกรายงาน : คุณณรงค์ฤทธิ์ 891ดาวน์โหลด
66.ไฟล์อบรมภาพรวมเว็บยิ้มสดใส และการฝึกปฏบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลทันตสาธารณสุข : บริษัทคลูเอทีฟ 697ดาวน์โหลด
67.ไฟล์อบรมวัตถุประสงค์โครงการฯ และโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม 816ดาวน์โหลด
68.การบรรยายเรื่องภาพรวมระบบสารสนเทศทันตสาธาณสุข 3 ระบบ โดย ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 876ดาวน์โหลด
69.ตัวอย่างที่ทำข้อมูลกับบุคคล 799ดาวน์โหลด
70.แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล Sealant2012 สามารถ download แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล Sealant 2012 ได้ที่นี่ค่ะ 1724ดาวน์โหลด
71.คู่มือ โปรแกรมเคลือบหลุมร่องฟันเวอร์ชั่นใหม่ Sealant 2012 คู่มือ Sealant 2012 (ทั้งแบบ Online และ Offline)840ดาวน์โหลด
72.แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2556แจ้งเป้าหมายปี 2556 จำนวน 38 จังหวัด703ดาวน์โหลด
73.หนังสือแก้ไขจากการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดีหนังสือแก้ไขจากการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี543ดาวน์โหลด
74.แจ้งเป้าหมาย โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปี 2556สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ส่งเป้าหมายโครงการสามารถส่งได้ที่ sealantyim@gmail.com ค่ะ543ดาวน์โหลด
75.หนังสือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ด้านทันตสุขภาพปี พ.ศ.๒๕๕๖สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่6535ดาวน์โหลด