กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
61.หนังสือขอความร่วมมืองดการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด งดจำหน่ายน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ อาหารและน้ำที่ปรุงรสด้วยปริมาณน้ำตาลมาก 1126ดาวน์โหลด
62.ไฟล์งานประชุม โครงการพัฒนานโยบาย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม เพื่อเด็กไทยสุขภาพดีวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี และสามารถชมภาพงานประชุมได้ที่ >> https://www.facebook.com/khonkosana1057ดาวน์โหลด
63.การรวมข้อมูลตามกลุ่มอายุการรวมข้อมูลตามกลุ่มอายุที่คีย์ด้วยโปรแกรม excel1310ดาวน์โหลด
64.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Caries Control throughout Life in Asia”หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Caries Control throughout Life in Asia”692ดาวน์โหลด
65.รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ 740ดาวน์โหลด
66.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Part.2)เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2556 ณ บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา784ดาวน์โหลด
67.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Part.1)เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2556 ณ บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา727ดาวน์โหลด
68.เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ 11-12 กค. 56 เอบีน่า เฮาส์833ดาวน์โหลด
69.ไฟล์อบรมภาพรวมเว็บยิ้มสดใส และการฝึกปฏบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลทันตสาธารณสุข : บริษัทคลูเอทีฟ แบบ PowerPoint907ดาวน์โหลด
70.ไฟล์อบรมระบบข้อมูลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง และการฝึกปฏิบัติการใช้ระบบฯ : คุณณัฐมนัสนันท์ 943ดาวน์โหลด
71.ไฟล์อบรมการใช้โปรแกรมSealant2012 (Online/Offline) และการออกรายงาน : คุณณรงค์ฤทธิ์ 978ดาวน์โหลด
72.ไฟล์อบรมภาพรวมเว็บยิ้มสดใส และการฝึกปฏบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลทันตสาธารณสุข : บริษัทคลูเอทีฟ 776ดาวน์โหลด
73.ไฟล์อบรมวัตถุประสงค์โครงการฯ และโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม 892ดาวน์โหลด
74.การบรรยายเรื่องภาพรวมระบบสารสนเทศทันตสาธาณสุข 3 ระบบ โดย ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 947ดาวน์โหลด
75.ตัวอย่างที่ทำข้อมูลกับบุคคล 879ดาวน์โหลด