กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.ประจำเดือนตุลาคม 2558 งวด 255901 ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- -31 ตุลาคม 2558 271ดาวน์โหลด
2.ประจำเดือนกันยายน 2558 งวด 255811 ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2558-30 กันยายน 2558329ดาวน์โหลด
3.ประจำเดือนสิงหาคม 2558 งวด 255810 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2558- 25 สิงหาคม 2558309ดาวน์โหลด
4.ประจำเดือนกรกฎาคม 2558งวด 255809 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - 25 กรกฎาคม 2558422ดาวน์โหลด
5.ประจำเดือน มิถุนายน 2558งวด 255808 ผลงานระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 - 25 มิถุนายน 2558383ดาวน์โหลด
6.ประจำเดือนพฤษภาคม 2558งวด 255807 ผลงานระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2558421ดาวน์โหลด
7.ประจำเดือนเมษายน 2558งวด 255806 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2558424ดาวน์โหลด
8.ประจำเดือนมีนาคม 2558งวด255805 ผลงานระหว่างัวนที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคคม 2558434ดาวน์โหลด
9.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558ผลงานระหว่าง วันที่ 26 มกราคม58 - 25กุมภาพันธ์ 58429ดาวน์โหลด
10.ประจำดือนธันวาคม2557ถึงมกราคม2558งวด255803 ผลงานระหว่างวันที่ 26พฤศจิกายน.57 - 25มกราคม 58433ดาวน์โหลด