ประชาสัมพันธ์

 

มูลนิธิทันตสาธารณสุข มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน
ในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560  ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ หน้าหลัก ของเว็บยิ้มสดใส
และแถบฟังก์ชั่นดาวน์โหลดของเว็บยิ้มสดใส

mailenlightened