กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรุณาแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของโรงพยาบาลของท่าน (ระดับโรงพยาบาล)

หรือ ผู้ดูแลระบบของจังหวัดของท่าน (ระดับจังหวัด) หรือ ผู้ดูแลระบบของสำนักทันตสาธารณสุข